Nieuwsbrief november 2008

Verslag bijniernetwerk bijeenkomst 07/11/08, VIKC Utrecht
Aanwezigen:, Gelderblom, Hofland, Bruïne, Deinum, Koetsveld, Hofland Kerstens, de Vries, Wilmink, Rubens, Kooistra, Naan, Nieveen avn Dijkum, Sels, Lenders, Eekhof, Timmers, Haak, Groenen en Hermsen.

ACC registratie Nederland

Sinds 2007 is het netwerk bezig met het registeren van alle ACC patiënten in Nederland. Tot nu toe bevat de database gegevens van 204 patiënten. Uit deze registratie komen een paar punten naar voren:
Patiënten karakteristieken komen overeen met beschreven in andere landen; behalve het stadium ten tijde van diagnosis. De database bevat geen stadium 1 patiënten en 47% stadium 4.
De pathologieverslagen bevatten niet altijd alle gegevens die nodig zijn voor stadiëring van patiënten (mitotic count/ invasion/ Weiss of v. Slooten score/ R0 resectie ja/nee)
Chirurgie heeft plaatsgevonden in 23 ziekenhuizen door 50 chirurgen!
Operatie verslagen bevatten niet altijd alle informatie over prognostische factoren zoals tumorspil en R0 resectie.
Meestal wordt het bijniercarcinoom middels laparotomie verwijderd, minderheid 5%, laparoscopisch.
Toepassing adjuvante therapie is wisselend. Sommige centra geven altijd adjuvant mitotane anderen geven het nooit.
Het doel voor de komende maanden is om de registratie verder te optimaliseren. Gegevens die nog ontbreken moeten worden aangevuld. De missende data zullen per centra worden aangeleverd. Verder moet zowel de chirurgie en pathologie protocollair worden vastgelegd. Daarnaast moeten we streven naar het concentreren van de chirurgie.
Voortgang FIRM-ACT, 3e lijns chemotherapie, chirurgie, adjuvante therapie.

FIRM-ACT

Er zijn tot nu toe 226 patiënten geïncludeerd in de FIRM-ACT trial. Vanuit Nederland is de bijdrage tot nu toe 24 patiënten. Deze inbreng is erg hoog vergeleken met andere landen. De studie eindigt wanneer 300 patiënten geïncludeerd zijn. Het is de verwachting dat de studie loopt t/m 2009.
3e lijns chemotherapie
Er is nog steeds veel behoefte aan 3e lijns chemotherapie voor patiënten die de Firm-act trial hebben doorlopen. Sinds enige tijd lopen er buitenlandse studies met verschillende middelen; Sorafenib, Sunitinib en IGF inhibitor. Tot nu toe laten deze studies geen veelbelovende resultaten zien. Binnen het netwerk zal nu worden gekeken of het mogelijk is een trial te starten in Nederland.
Chirurgie
Chirurgie biedt de beste kansen op genezing. Uit de literatuur blijkt dat patiënten met een volledige (R0) resectie langer overleven. Daarnaast blijkt dat patiënten die geopereerd zijn door ervaren chirurgen ook langer overleven. Het is daarom van belang dat patiënten verwezen worden naar gespecialiseerde (Academische centra en Maxima Medisch centrum) centra en aldaar worden geopereerd. Daarnaast wordt geadviseerd bij verdenking ACC geen laparoscopie of biopsie van de primaire tumor te verrichten maar patient te opereren middels laprotomie.

Adjuvante therapie

Mitotane word al jaren gebruikt voor de behandeling van “locally advanced” en gemetastaseerd bijnierschorscarcinoom. Terzolo toonde in 2007 aan dat het medicijn mogelijk ook effectief is als adjuvante behandeling.
Niet alleen binnen het netwerk maar ook internationaal verschillen de meningen omtrent het adjuvant gebruik van mitotane. Om aan te tonen dat adjuvante mitotane therapie invloed heeft op de overleving van ACC patiënten zal binnenkort een adjuvante trial starten. Deze adjuvante trial richt zich op laag risico patiënten. Laag risico patiënten voldoen volgens het onderzoeksprotocol aan de volgende criteria; Stadium 1-3, R0 resectie, microscopisch complete resectie, ki 67 index < 10%. Patiënten die deel nemen aan deze studie worden gerandomiseerd in 2 groepen. 1 groep krijgt mitotane na operatie, de andere groep krijgt geen medicatie alleen follow-up met CT scans en laboratorium onderzoek. Het bijniernetwerk Nederland zal ook deel nemen aan deze studie die waarschijnlijk in 2009 zal starten.
Er is ook een studie in ontwikkeling voor hoog risico patiënten. Het ontwerp hiervan zal nog volgen. Deze studie start waarschijnlijk in 2010.
Incidentalomen
Door een toename van radiologische technieken neemt het aantal incidentalomen toe. Deze incidentalomen vormen een diagnostisch dilemma. Er zijn richtlijnen gepubliceerd (Young/ NIH) maar in de praktijk blijkt het dat niemand deze richtlijnen volgt. Daarnaast is er nooit onderzoek verricht naar de kosteneffectiviteit van de voorgestelde richtlijnen. Het AMC heeft een ZonMw aanvraag gedaan omtrent bijnierdiagnostiek en kosteneffectiviteit. Het protocol werd tijdens de bijeenkomst besproken.
Interferon alfa onderzoek Erasmus MC
In het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam wordt veel bijnier onderzoek verricht. Men is onder andere bezig met in vitro onderzoek op ACC cellijnen en kweken. Een van deze onderzoeken waar men momenteel druk mee bezig is, is een onderzoek naar de effectiviteit van interferon alfa. De veelbelovende uitkomsten van dit onderzoek werden tijdens de bijeenkomst besproken door P. Koetsveld.
Follow-up Feochromocytoom en hyperaldosterisme
Het UMCG is helaas niet geselecteerd voor ZonMw subsidie. Er word u op een andere manier geprobeerd toch aan geld te komen om het onderzoek naar preoperatieve behandeling van het feochromocytoom.
Het UMCN verricht onder andere onderzoek naar hyperaldosteronisme. Tijdens de vorige bijeenkomst werden al enige resultaten besproken. Het UMCN heeft nu een protocol ingediend bij het ZonMW. Dit prospectieve onderzoek zal de kosteneffectiviteit van CT versus AVS gaan bekijken.

Afsluiting

Aandachtspunten bijnier netwerk;

  • Alle patiënten in netwerk
  • Concentreren van chirurgie
  • Adjuvante therapie trials
  • FIRM-act en consequentie/ uitkomst
  • Initiatief nieuwe en vervolgbehandelingen
  • Database onderzoek (basaal en klinisch)
  • Incidentalomen

De volgende ontmoeting zal plaatsvinden tijdens het bijniercongres in Antwerpen 30 Januari 2009.

Bedankt voor ieders aanwezigheid en deelname.