Nieuwsbrief oktober 2009

Verslag Bijniernetwerk-meeting, vrijdag 09-10-2009, Utrecht.

Aanwezigen: Hermus, Lenders, Timmers, Galac, Kooistra, Kerstens, Nieveen van Dijkum, Eeden , Kerstens, Bex, Kerkhofs, Haak, Hermsen.

FIRM-ACT trial

Vanaf 2 oktober 2009 is het niet meer mogelijk patiënten te includeren voor de FIRM-ACT trial. De benodigde 300 patiënten zijn inmiddels gerandomiseerd. Nederland heeft 28 patiënten kunnen bijdragen aan deze trial (13 MMC Eindhoven, 8 LUMC, 7 AMC).
In 2011 zullen alle gegevens verzameld zijn en wordt bekend gemaakt welke chemotherapie het beste effect heeft op de overleving. In afwachting van deze resultaten, is er nog geen eenduidige behandeling voor patiënten bij wie de ziekte is uitgezaaid (stadium 4). In onze centra hebben patiënten op beide regimes gereageerd. Tot dat de resultaten bekend zijn geldt het volgende advies voor de behandeling van stadium 3-4 patiënten:

  1. Mitotane monotherapie, na progressie of direct door met 2)
  2. Mitotane + EDP of Sz

Nieuwe trials

ADIUVO ; “Efficacy Of Adjuvant Mitotane Treatment In Prolonging Recurrence-free Survival In Patients With Adrenocortical Carcinoma At Low-Intermediate Risk Of Recurrence”
Deze studie naar de effectiviteit van adjuvante mitotane therapie is in oktober 2008 gestart in Italië en zal waarschijnlijk dit najaar starten in Nederland. De inclusie criteria zijn als volgt:
Patiënten moeten binnen 3 maanden na operatie gerandomiseerd worden. Patiënten krijgen ofwel mitotane (hoge dosis opstartschema) ofwel follow-up (elke 3 maanden). In totaal moeten er 200 patiënten worden geïncludeerd (100 per treatment arm).In Nederland hebben UMCN, LUMC, Erasmus MC, UMCG, AMC / VU en MMC toegezegd deel te willen nemen aan deze studie, al dan niet als onderzoekscentrum.
De chirurgen en pathologen hebben een belangrijke rol in de werving van deze patiënten.
Om zo veel mogelijk patiënten te kunnen includeren is het essentieel dat elke patiënt wordt geregistreerd en dat de zorg voor patiënten nog meer wordt gecentraliseerd. Momenteel missen we nog veel stadium 1 en 2 patiënten in de database. Er worden nog veel patiënten in perifere ziekenhuizen geopereerd.
Verschillende ideeën om de centralisatie te optimaliseren werden geopperd:

Afsluiting en actiepunten

  • Els en Harm; organisatie chirurgie bijnierschorscarcinomen
  • Suzan en pathologen; organisatie pathologen ;standaardisatie en informatie
  • Ilse en Harm; planning 2010, op verzoek verhogen van frequentie van bijeenkomsten

We bedanken de aanwezigen voor deze nuttige bijeenkomst en de sprekers voor de interessante presentaties.

De nieuwe bijeenkomst zal 12 februari 2010 plaatsvinden